Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση και Διενέργεια Εκλογών Νέων Μελών Δ.Σ. & Αντιπροσώπων της Ε.Ο.Σ.-ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ.

Αθήνα, 31/1/17

Αρ. πρωτ.: 28/08

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.Α. ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Σ.- ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ.

31 Ιανουαρίου 2017

 

Αγαπητά μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Α. όπως αυτό προέκυψε από τις εκλογές που διενεργήθηκαν στις 5/6/2016 και το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα και ανέλαβε αρμοδιότητες σύμφωνα με το πρακτικό :περίοδος 27η, αριθμ.27/6 της 5ης Ιουνίου 2016, σας ενημερώνει για τα ακόλουθα:

Α) με την αριθμ. 7/2016 διαταγή του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας,  περί τροποποίησης της αριθμ. 915/1989 απόφαση αναγνώρισης του Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία  καταχωρήθηκε με αυξ. αριθ. 17295 στις 26/7/2016 στο βιβλίο Σωματείων του  Πρωτοδικείου Αθηνών, εγκρίθηκε το νέο Καταστατικό της Πανελλήνιας Ένωσης Αμφιβληστροειδοπαθών, όπου σύμφωνα  με το άρθρο 15 « Διοικητικό Συμβούλιο»,η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επταμελής και η θητεία του είναι για 3 έτη (παρ.1).

Β) με την υπ’ αριθμ. 461/2016 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών που καταχωρήθηκε με αύξοντα αριθμό 841 στις 8/12/2016 στο βιβλίο Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών. Ιδρύθηκε η Ελληνική Ομοσπονδία Συλλόγων – Σπανίων Νοσημάτων Παθήσεων (Ε.Ο.Σ –ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ.) της οποίας ιδρυτικό μέλος είναι η Π.Ε.Α.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του καταστατικού της Ε.Ο.Σ –ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ προβλέπεται η διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη αντιπροσώπων της Π.Ε.Α., ως μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Ε.Ο.Σ –ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ. Η αναλογία εκλογής αντιπροσώπων είναι 10 ψηφίσαντες προς 1 αντιπρόσωπο ( με ειδικότερο προσδιορισμό εκλογής αντιπροσώπων  ανάλογα με το σύνολο των ψηφισάντων κλπ).

Γ) Σύμφωνα με το πρακτικό αριθμ.28/2 της 31ης Ιανουαρίου 2017 του Δ.Σ. της Π.Ε.Α. τα μέλη, του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της  Εξελεγκτικής Επιτροπής, υπέβαλαν την παραίτηση τους, προκειμένου να προκηρυχθεί  Έκτακτη Γενική Συνέλευση και διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. που θα έχει σύμφωνα με το νέο καταστατικό επταμελή σύνθεση και τριετή θητεία.

Κατόπιν τούτου, αποφασίστηκε η αποδοχή των εν λόγω παραιτήσεων με τον όρο το απερχόμενο Δ.Σ. να αναλάβει την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την διενέργεια της Ε.Γ.Σ. και των εκλογών, τόσο για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. της Π.Ε.Α., όσο και της εκλογής αντιπροσώπων για την Γ.Σ. της Ε.Ο.Σ –ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ.

Σύμφωνα:

  1.  Με το άρθρο 12 « Έκτακτη Γενική Συνέλευση» σε συνδυασμό με το άρθρο 15 «Διοικητικό Συμβούλιο» του νέου καταστατικού της Π.Ε.Α.
  2. Με το άρθρο 13 «Αρχαιρεσίες»
  3. Με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του καταστατικού της Ε.Ο.Σ –ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ..

ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΤΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΚΑΙ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.Α. ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Σ.-ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ.

Καλούνται τα τακτικά μέλη της Π.Ε.Α. σύμφωνα με τα ανωτέρω άρθρα, το Σάββατο 11 Μαρτίου 2017 και ώρα 10:00 έως. 13.00 στα γραφεία της Π.Ε.Α. επί της οδού Βερανζέρου 14, 2ος όροφος, να συμμετάσχουν στην διενέργεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Π.Ε.Α. και στην διεξαγωγή των προαναφερομένων εκλογών .

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:

  1. Ενημέρωση για το νέο τροποποιημένο καταστατικό της Π.Ε.Α.
  2. Διοικητικός απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ. (έτους 2016)
  3.  Οικονομικός απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ. (έτους 2016)
  4. Ενημέρωση για την συγκρότηση της Ε.Ο.Σ.-ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ.
  5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για διενέργεια εκλογών

Α) για μέλη νέου Δ.Σ. και Ε.Ε. της Π.Ε.Α.

Β) Για εκλογή αντιπροσώπων στην Γ.Σ. της Ε.Ο.Σ. –ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ.

Με την λήξη της Έκτακτης  Γενικής Συνέλευσης θα διενεργηθούν οι εκλογές Α) για μέλη νέου Δ.Σ. και Ε.Ε. της Π.Ε.Α. ,Β) Για εκλογή αντιπροσώπων στην Γ.Σ. της Ε.Ο.Σ. –ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ.

Για τους ανωτέρω λόγους, προσκαλούνται τα μέλη της Π.Ε.Α. να δηλώσουν υποψηφιότητα:

Α) για την συγκρότηση ψηφοδελτίου μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. της Π.Ε.Α. και

Β) για την συγκρότηση ψηφοδελτίου για την εκλογή αντιπροσώπων στην Γ.Σ. της Ε.Ο.Σ.-ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (40 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ) ΕΩΣ ΤΙΣ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 (25 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σημειώνεται  ότι στην Ε.Γ.Σ. απαιτείται η παρουσία του 50 % πλέον του ενός ατόμου των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών (καταβολή συνδρομής 2017), προκειμένου να είναι έγκυρη η διαδικασία αυτής και της διεξαγωγής των εκλογών.

Πληροφορίες για τις οφειλές κάθε μέλους παρέχονται από τον ταμία Γαβριήλ Σαραντίδη στα τηλέφωνα γραφ. 210 5238389 και κιν. 6977970334.

Επίσης οι συνδρομές δύναται να κατατίθενται στους ακόλουθους λογαριασμούς (με τηλεφωνική ενημέρωση):

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος          GR98 0110 0400 0000 0404 8317 640

Τράπεζα Πειραιώς                      GR26 0171 8320 0068 3213 1933 689

ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ.

Παρακαλούμε να έχετε ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο που πιστοποίει την ταυτότητα σας.

Με εκτίμηση

Το υπό καθεστώς παραίτησης

Δ.Σ. της Π.Ε.Α.

Γεν.Γραμματέας            Πρόεδρος

                                 Κων. Μπαρτζελιώτης      Ευστ. Χατζηχαραλάμπους                    

 

Κατηγορίες Νέων: