Διενέργεια επαναληπτικών εκλογών Π.Ε.Α. για ΣΠΑΝΟΠΑ στις 23/5/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Δευτέρα 4 Μάϊου 2020

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Α. σε συνέχεια της από 27 Μαρτίου 2020  πρόσκλησης και το από 31/05/04-05-2020 πρακτικό προς τα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Αμφιβληστροειδοπαθών  για την διενέργεια επαναληπτικών εκλογών της Πανελλήνιας Ένωσης Αμφιβληστροειδοπαθών για την ανάδειξη αντιπροσώπων αυτής στην Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Σ –ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ. του 2020 για την περίοδο Ιούνιος 2020 έως Ιούνιος 2023, σας ενημερώνει ότι :

 

α)  Δεν θα διεξαχθούν οι εν λόγω εκλογές την πρώτη ημερομηνία Σάββατο 9 Μαϊου 2020, δεδομένου ότι η πρόσφατη μερική άρση των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού δεν επιτρέπει την οργανωτική προετοιμασία και υλοποίηση αυτών.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

 

β)   Η οριστική διεξαγωγή των επαναληπτικών  αρχαιρεσιών για την ανάδειξη αντιπροσώπων της Π.Ε.Α. στην Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Σ –ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ. του 2020 για την περίοδο Ιούνιος 2020 έως Ιούνιος 2023, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μάϊου 2020 στα γραφεία της Π.Ε.Α. Βερανζέρου 14, 2ος όροφος και ώρα 10.00 – 14.00, προκειμένου να προετοιμαστούν και να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες ενημέρωσης και προσέλευσης των μελών.

 

Το Δ.Σ. της Π.Ε.Α. θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και πρόληψης και αποφυγής συγχρωτισμού, ώστε οι προσερχόμενοι να ψηφίζουν σύντομα, παραμένοντας μικρό διάστημα στα γραφεία.

 

Είναι απαραίτητη και άκρως σημαντική η παρουσία σας, ώστε να διασφαλισθεί η συνέχεια λειτουργίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων – Σπανίων Νοσημάτων Παθήσεων (Ε.Ο.Σ –ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ.) της οποίας η Π.Ε.Α  είναι ιδρυτικό μέλος.

 

Ευχαριστούμε θερμά,

Το Δ.Σ. της Π.Ε.Α.

~----------------~

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 31/5

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

04/05/2020

 

Σήμερα στις 04/05/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00, διενεργήθηκε στα γραφεία της ΠΕΑ (Βερανζέρου 14, Αθήνα) συνεδρίαση  του  Διοικητικού Συμβούλιου της  Πανελλήνιας Ένωσης  Αμφιβληστροειδοπαθών (Π.Ε.Α.), όπως αυτό συγκροτήθηκε με τον αρ. πρακτ. 31/3/17-3-2020 σε συνέχεια των σχετικών αρχαιρεσιών που πραγματοποιήθηκαν στις 14/3/2020.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΤΑ ΜΕΛΗ  ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, ΔΕΣΥΠΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ,   ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΑΤΣΙΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΕΚΑ ΓΙΟΥΛΑ, ΠΛΕΣΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΝΤΩΝ:  (ΑΠΑΡΤΙΑ)

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ: Οριστική διεξαγωγή των  επαναληπτικών αρχαιρεσιών για την ανάδειξη αντιπροσώπων της Π.Ε.Α. στην Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Σ.- ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ. του 2020 για την περίοδο Ιούνιος 2020 έως Ιούνιος 2023.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Α. λαμβάνοντας υπόψη:

1) Το υπ’ αριθμ. 31/4/23-03-2020 Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Π.Ε.Α., όπου αποφασίστηκε η διενέργεια επαναληπτικών εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων της Π.Ε.Α. στη Γ.Σ. της Ε.Ο.ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ.

2) Την αρ.πρωτ 31/05/ 27 Μαρτίου 2020 πρόσκληση προς τα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Αμφιβληστροειδοπαθών  για την διενέργεια επαναληπτικών εκλογών της Πανελλήνιας Ένωσης Αμφιβληστροειδοπαθών για την ανάδειξη αντιπροσώπων αυτής στην Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Σ –ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ. του 2020 για την περίοδο Ιούνιος 2020 έως Ιούνιος 2023.

3)  α)  το καταστατικό της Π.Ε.Α., (όπως εγκρίθηκε στις 26/7/2016), β)  την  παράγραφο 3 του άρθρου 8 του καταστατικού  της Ε.Ο.Σ –ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ (όπως εγκρίθηκε στις 8/12/2016) προβλέπεται η διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη αντιπροσώπων της Π.Ε.Α., ως μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Ε.Ο.Σ –ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ., η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας λήγουν τέλη Ιουνίου  του 2020.Η αναλογία εκλογής αντιπροσώπων είναι 10 ψηφίσαντες προς 1 αντιπρόσωπο (με ειδικότερο προσδιορισμό εκλογής αντιπροσώπων  ανάλογα με το σύνολο των ψηφισάντων κλπ).

 

4)  Το γεγονός της άρσης των περιοριστικών μέτρων  για την μετακίνηση προσώπων στο πλαίσιο της κρίσης της δημόσιας υγείας για την αντιμετώπιση του κορονοϊού και που ισχύει  από 4/5/2020.

Σε συνέχεια των ανωτέρω  και δεδομένου  ότι ο χρόνος από την άρση των περιοριστικών μέτρων μετακίνησης προσώπων για την διαχείριση του κορονοΪου (04/05/2020) μέχρι την ορισθείσα πρώτη ημερομηνία που είχε καθορισθεί για διενέργεια των  προαναφερομένων αρχαιρεσιών το Σάββατο  09/05/2020 δεν επαρκεί για τη δέουσα οργανωτική προετοιμασία (ενημέρωση για προσέλευση των  μελών, διαθεσιμότητα δικηγόρου κλπ.),

Αποφασίζει

 

α)  Δεν θα διεξαχθούν οι εν λόγω εκλογές την πρώτη ημερομηνία Σάββατο 9 Μαϊου 2020,

 

β) Η οριστική διεξαγωγή των επαναληπτικών αρχαιρεσιών για την ανάδειξη αντιπροσώπων της Π.Ε.Α. στην Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Σ –ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ. του 2020 για την περίοδο Ιούνιος 2020 έως Ιούνιος 2023, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μάϊου 2020 στα γραφεία της Π.Ε.Α. Βερανζέρου 14, 2ος όροφος και ώρα 10.00 – 14.00, προκειμένου να προετοιμαστούν και να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες ενημέρωσης και προσέλευσης των μελών.

 

Στο πλαίσιο αυτό εξουσιοδοτούνται ο Πρόεδρος Σ. Χατζηχαραλάμπους και ο Γεν. Γραμματέας Κ. Μπαρτσελιώτης σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 31/05/ 27 Μαρτίου 2020 σχετική πρόσκληση να εκδώσουν ανακοίνωση ενημέρωσης των μελών της Π.Ε.Α. η οποία μαζί με την πρόσκληση θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στα μέλη της Π.Ε.Α. , θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα και εκ παραλλήλου θα γίνουν συμπληρωματικές ενέργειες τηλεφωνικής επικοινωνίας.

 

Κατόπιν τούτου, έληξε η συνεδρίαση.

 

Τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

 

Χατζηχαραλάμπους Ευστράτιος

Δεσύπρη Μαριάννα

Μπαρτζελιώτης Κωνσταντίνος   

Πατσιαβός Γεώργιος

Βλάχου Ελένη                

Μπέκα Γιούλα                                        

 

Πλέσσα Βασιλική 

 

  ~----------------~ 

 

Αθήνα,27/03/2020

                                                                                                                           Αρ.πρωτ.: 31/005

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ EΝΩΣΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο.Σ.- ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ. ΤΟΥ 2020

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2023

 

Αγαπητά μέλη,

 

  Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Αμφιβληστροειδοπαθών (Π.Ε.Α.), όπως αυτό συγκροτήθηκε και ανέλαβε αρμοδιότητες σύμφωνα με το αρ. πρακτ. 31/3/17-3-2020 σε συνέχεια των σχετικών αρχαιρεσιών που πραγματοποιήθηκαν στις 14/3/2020, σας ενημερώνει για τα ακόλουθα:

 

Α) με την αριθμ. 7/2016  διαταγή του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας,  περί τροποποίησης της αριθμ. 915/1989 απόφαση αναγνώρισης του Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία  καταχωρήθηκε με αυξ. αριθ. 17295 στις 26/7/2016 στο βιβλίο Σωματείων του  Πρωτοδικείου Αθηνών, εγκρίθηκε το νέο Καταστατικό της Πανελλήνιας Ένωσης Αμφιβληστροειδοπαθών.

 

Β) με την υπ’ αριθμ. 461/2016 διαταγή του Ειρηνοδίκη Αθηνών που καταχωρήθηκε με αύξοντα αριθμό 841 στις 8/12/2016 στο βιβλίο Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών. Ιδρύθηκε η Ελληνική Ομοσπονδία Συλλόγων – Σπανίων Νοσημάτων Παθήσεων (Ε.Ο.Σ –ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ.) της οποίας ιδρυτικό μέλος είναι η Π.Ε.Α.

 Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του καταστατικού της Ε.Ο.Σ –ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ προβλέπεται η διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη αντιπροσώπων της Π.Ε.Α., ως μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Ε.Ο.Σ –ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ.. Η αναλογία εκλογής αντιπροσώπων είναι 10 ψηφίσαντες προς 1 αντιπρόσωπο (με ειδικότερο προσδιορισμό εκλογής αντιπροσώπων  ανάλογα με το σύνολο των ψηφισάντων κλπ).

Γ) Το από 14 Μαρτίου 2020 πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη 1) του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Π.Ε.Α. και 2)  αντιπροσώπων μελών της Γ.Σ. της Ε.Ο.Σ.- ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ. για την περίοδο 2020 - 2023, σε συνέχεια των σχετικών αρχαιρεσιών που πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία της Π.Ε.Α.

 

Δ) Τις  από 19/3/2020 επιστολές παραίτησης (όπως αυτές απεστάλησαν ηλεκτρονικώς στην Π.Ε.Α.) του κ. Χατζηχαραλάμπους Ευστράτιου και της κ. Δεσύπρη Μαριάννας  ως αντιπροσώπων στην νέα Γενική Συνέλευση της  Ε.Ο.Σ.- ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ.  του 2020, σε συνέχεια εκλογής τους στις σχετικές αρχαιρεσίες στις 14 Μαρτίου 2020.

 

Ε) Την μειωμένη προσέλευση μελών της Π.Ε.Α. (23 άτομα) κατά την διενέργεια των αρχαιρεσιών στις 14/3/2020 λόγο της κρίσης στην δημόσια υγεία για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και των σχετικών περιοριστικών μέτρων που είχαν τεθεί, γεγονός που δεν επέτρεψε την εκλογή ικανοποιητικού αριθμού αντιπροσώπων της Π.Ε.Α. για την νέα Γ.Σ. της Ε.Ο.Σ.- ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ. του 2020.

 

ΣΤ)  Το υπ’ αριθμ. πρακτικό 31/4/23-03-2020 του Δ.Σ της Π.Ε.Α. σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε η προκήρυξη επαναληπτικών εκλογών της Πανελλήνιας Ένωση Αμφιβληστροειδοπαθών για την ανάδειξη αντιπροσώπων αυτής στην Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Σ.- ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ. του 2020 για την περίοδο Ιούνιος 2020 έως Ιούνιος 2023 με την ίδια Εφορευτική Επιτροπή και τους ίδιους υποψηφίους.

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΝΤΑΙ επαναληπτικές αρχαιρεσίες της Πανελλήνιας Ένωση Αμφιβληστροειδοπαθών για την ανάδειξη αντιπροσώπων αυτής στην Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Σ.- ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ. του 2020 για την περίοδο Ιούνιος 2020 έως Ιούνιος 2023.

 

Η επανάληψη των εν λόγω αρχαιρεσιών θα πραγματοποιηθεί με σύνθεση του ψηφοδελτίου για την ανάδειξη αντιπροσώπων στην νέα Γ.Σ. της Ε.Ο.Σ –ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ., σύμφωνα με τις αιτήσεις που κατέθεσαν οι ενδιαφερόμενοι έως τις 12/2/2020 και αυτοί είναι:

 

1.    

Δεσύπρη Μαριάννα

2.    

Μπαρτζελιώτης Κωνσταντίνος

3.    

Μπόλιας Κωνσταντίνος

4.    

Πολυχρονάκης Χριστόδουλος

5.    

Σαραντίδης Γαβριήλ

6.    

Τζάνου Δέσποινα

7.    

Χατζηχαραλάμπους Στράτος

Επίσης την διενέργεια των επαναληπτικών σχετικών αρχαιρεσιών θα αναλάβει η ίδια εφορευτική επιτροπή που εγκρίθηκε από την Γ.Σ. της Π.Ε.Α. που έγινε στις 7 Μαρτίου 2020 και είναι:

1)     

Βυθούλκα Ελένη

2)     

Κατσαλήρος Νικόλαος

3)     

Σπανίδης Κων/νος

 

Οι επαναληπτικές αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν με πρώτη ημερομηνία το Σάββατο 9 Μαϊου 2020 και ώρα 10.00 έως 14.00 στα γραφεία της Π.Ε.Α. επί της οδού Βερανζέρου 14, 2ος όροφος, εφόσον δεν ισχύουν  οι έκτακτες συνθήκες  σε θέματα δημόσιας υγείας για την αντιμετώπιση του κορονοϊού και η λήψη περιοριστικών μέτρων μετακίνησης και σε περίπτωση που ισχύει η εν λόγω κατάσταση ορίζεται ως δεύτερη ημερομηνία διεξαγωγής τους το Σάββατο 23 Μαϊου 2020 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη της Π.Ε.Α. που έχουν καταβάλει συνδρομή το 2019 ή το  2020.

 

Πληροφορίες για τις οφειλές κάθε μέλους παρέχονται από τον ταμία Πατσιαβό Γεώργιο  κιν.: 6978998794 και τον Πρόεδρο Χατζηχαραλάμπους Ευστράτιο κιν.: 6972550577.

 

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ. της Π.Ε.Α.

Κατηγορίες Νέων: