Δράσεις - Συνεργασίες

Η Π.Ε.Α., ως μοναδικός φορέας των Ατόμων με Προβλήματα Χαμηλής Όρασης Κληρονομικού Χαρακτήρα, στα  22 χρόνια λειτουργίας της αναπτύσσει ποικίλες δράσεις και συνεργασίες, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, προάγοντας το έργο της αναδεικνύοντας τα θέματα των Ατόμων με Προβλήματα Όρασης που πάσχουν από τις Ασθένειες που εκπροσωπεί και καλλιεργώντας συνεργασίες που συνεισφέρουν στην Πρόληψη, Διάγνωση, θεραπεία. Αποκατάσταση και Σχεδιασμό πολιτικών για τα άτομα αυτά.

Συγκεκριμένα:

1. Η Π.Ε.Α. είναι από το 1992 μέλος της Παγκόσμιας Ένωσης Αμφιβληστροειδούς - RETINA INTERNATIONAL.

2. Έχει ενταχθεί στο Δίκτυο των χωρών της Διεθνούς Κίνησης για την Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδος (Age-Related Macular Degeneration – AMD Alliance).

3. Είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ.).

4. Είναι μέλος, μαζί με όλους τους φορείς του χώρου των Αναπηριών της όρασης, του Συλλόγου ΣΚΥΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ που προωθεί θέματα εκπαίδευσης και χρήσης σκύλων οδηγών για Τυφλούς και ΑμΠΟ.

5. Είναι συνεργάτης σε κοινά προγράμματα πρόληψης, ενημέρωσης και θεσμικών διεκδικήσεων με φορείς και επιστημονικές οργανώσεις, όπως: Ομοσπονδία Οφθαλμολογικών Συλλόγων, Πανελλήνια Οφθαλμολογική Εταιρεία, Πανελλήνια Ένωση Οπτικών, Οπτομετρών, Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων κ.λπ.

6. Συνεργάζεται, ως κοινωνικός εταίρος – με διαβουλεύσεις, δημόσιο διάλογο ή με συμμετοχή μελών του Δ.Σ. σε επιτροπές για Σχεδιασμό Κοινωνικής Πολιτικής για ΑμΠΟ – με διάφορα Υπουργεία όπως: * Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για Σχέδια Δράσης Σπανίων Παθήσεων. Τυφλότητας, οργάνωση προγ/των στα πλαίσια της Π.Ο.Υ. VISION 2020 κ.λπ.

7. Εσωτερικών (ΓΓΔΔ – ΗΔ), για θέματα εξυπηρέτησης πολιτών ΑμΕΑ - ΑμΠΟ για απλούστευση διαδικασιών και συστηματοποίηση νομοθεσίας για έγκυρη πληροφόρηση (οδηγός πολίτη ΑμεΑ). Μεταφορών – Επικοινωνιών, για θέματα προσβασιμότητας. Παιδείας, για θέματα κατάρτισης και εκπαίδευσης ΑμΠΟ μαθητών, φοιτητών. Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας, για αξιοποίηση προ/των απασχόλησης κ.λπ.

8. Συνεργάζεται με φορείς ΑμΕΑ για κοινή δράση σε θέματα πρόληψης, ίσης πρόσβασης στις θεραπείες, αποκατάστασης, κατάρτισης, προώθησης στην απασχόληση, όπως Σύλλογοι για τον σακχαρώδη διαβήτη, σκλήρυνση κατά πλάκας, μεσογειακής αναιμίας, κωφών κ.λπ.

9. Συνεργασία με φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δ/νσεις Υγείας Πρόνοιας των Ν.Α. της χώρας, Κέντρα και Ιδρύματα Κοινωνικής Φροντίδας (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ. Ημερήσια Κέντρα Αποκατάστασης), κοινωνικούς φορείς π.χ. Επιτροπή Όρασης των LIONS, οικολογικές οργανώσεις και φορείς πολιτών, καταναλωτών, καθώς και συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και συνταξιούχων με στόχο την προώθηση θεμάτων των ΑμΠΟ.

10. Συνεργασία με Φορείς και Ιδρύματα του χώρου των Ατόμων με Προβλήματα Όρασης όπως Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ.), Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών (Π.Σ.Τ.). Σύλλογο Γονέων Τυφλοκωφών Παιδιών ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ. Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), το Φάρο Τυφλών Ελλάδος, το Ίδρυμα Προστασίας Τυφλών Βορ. Ελλάδος ΗΛΙΟΣ κλπ.

11. Ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης τυφλότητας στην παιδική ηλικία, με συμμετοχή στο πρόγραμμα ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ σε συνεργασία με το ΚΕΑΤ (2001 - 2003) και πρόληψης της Ηλικιακής Εκφύλισης της Ωχράς Κηλίδος στην Τρίτη Ηλικία σε εθνικό επίπεδο (2008 - 2011), με οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων.

12. Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα κατάρτισης ΑμεΑ και προώθησης στην απασχόληση, προσαρμοσμένα για άτομα με Προβλήματα Όρασης, όπως HORIZON για τουριστικά επαγγέλματα και EQUAL για προώθηση τηλεεργασίας και κατάρτιση στελεχών εξυπηρέτησης τηλεφωνικών κέντρων.

13. Οργάνωση ενημερωτικής εκστρατείας για θέματα ερευνητικά, θεραπείας, αποκατάστασης, πρόληψης, που διεξάγεται κατά περίοδο (5 φάσεις ως σήμερα 1994 -1998 - 2001 – 2008 - 2011) με την έκδοση 42 ενημερωτικών εντύπων με διάφορα θέματα που σχετίζονται με τις παθήσεις που εκπροσωπεί η Π.Ε.Α. και την καθημερινή ζωή των μελών ΑμΠΟ και των οικογενειών τους. Το υλικό αυτό διανέμεται σε 3.000 φορείς σε όλη τη χώρα.

14. Συνεργασία με εθελοντικές οργανώσεις, την Εκκλησία και άλλους κοινωνικούς φορείς για στήριξη των μελών και προώθηση κοινών θεμάτων.

15. Συνεργασία με την Π.Ε.Σ.ΠΑ. και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων για θέματα νέων φαρμακευτικών σκευασμάτων και θεραπειών που κυκλοφορούν ή πρόκειται να έλθουν στην Ελλάδα, ώστε όλοι οι ασθενείς να έχουν ίση πρόσβαση σε αυτά, μειωμένο κόστος (κάλυψη από τα Ασφαλιστικά Ταμεία) και να είναι εγγυημένα ασφαλής η χρήση αυτών.