Συγγενής Αμαύρωση Leber (Leber congenital amaurosis, LCA)

Πρόκειται για νόσο που κληρονομείται με τον αυτοσωμικό υπολειπόμενο τρόπο και προκαλεί τύφλωση εκ γενετής.